UGDYMO metodai

Įgyvendindami mums patikėtą misiją – ugdyti mažą, savimi pasitikinčią, laimingą, tvirtą asmenybę, mes remiamės šiais ugdymo principais

Humaniškumo – vaikui padedame atrasti save, savo norus, polinkius, gebėjimus, išlikti savitam, unikaliam. Ugdymas grindžiamas vaikui asmeniškai reikšmingais, prasmingais faktais, paisoma jo domėjimosi sričių, interesų.

Ugdymosi per žaidimus – žaidimas – pagrindinė, kasdienė vaiko veikla, kurios metu jis pažįsta save ir jį supantį pasaulį, mokosi bendrauti. Spontaniško žaidimo metu vaikas tyrinėja, manipuliuoja, eksperimentuoja, sprendžia problemas ir tai sudaro esminį pagrindą asmeninės patirties kaupimui.

 

Demokratiškumo – ugdymo proceso metu ugdomas kritiškai mąstantis, tolerantiškas, iniciatyvus, mokantis bendrauti su kitais žmogus. Vaikai ugdomi veikti bei kalbėti laisvai ir atvirai, nieko nevaržomi skleisti kitų nežeidžiančia nuomonę. Vaikams sudaromos veiklos pasirinkimo galimybės, kurios ateityje padės pasirengti būsimam priešmokykliniam ugdymui(si).

 

Tautiškumo principas –  ugdymo proceso metu, švenčiant tradicines šventes, vaikai natūraliai supažindinami su tautinėmis idėjomis, vertybėmis ir papročiais. Vaikams sudaromos sąlygos pajusti ryšį tarp kartų, gerbti ir pažinti tautinę simboliką, tradicijas, papročius, kalbą, tėvynę. Tautiškumo pradmenys ugdomi suvokiant jų tarpusavio darną ir reikšmę tautiniam tapatumui.

 

Individualizmo – pripažįstame, kad kiekvienas vaikas auga ir tobulėja savo tempu ir ritmu. Todėl ugdydami mažąsias asmenybes, remiamės gerai susiformavusiais vaiko gebėjimais ir skatiname naujų gebėjimų ugdymą, pritaikydami ugdymo procesą vaiko individualumui.

 
 

Emocinio kryptingumo – ugdymas grindžiamas vaikų gebėjimu atpažinti savo ir aplinkinių emocijas, jas įvertinti, lavinti emocinį intelektą. Ugdymo proceso metu lavinama savivoka, savitvarda, mokoma atjautos ir klausymosi meno, skatinamas taikus konfliktų sprendimas, bendradarbiavimas – pagrindas vaikų tolimesnei socializacijai.

 

Sveikatingumo – vaikų ugdymas, laiduojantis fiziškai ir psichologiškai saugią aplinką. Ugdomas remiantis šiuo principu, vaikas ugdosi nuostatą savarankiškai laikytis asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo. Įgydami sveikos gyvensenos įgūdžių, pratinasi saugoti savo ir kitų fizinę bei psichinę sveikatą, švarinti aplinką, saugiai jaustis ir tinkamai elgtis artimiausioje aplinkoje.

 

Bendradarbiavimo, partnerystės – geri ugdymo rezultatai pasiekiami tik glaudžiai bendradarbiaujant su šeima, draugais, todėl vaikai skatinami dalintis, gerbti kito nuomonę, augti kaip šeimoje ir komandoje. Kasdieniai auklėtojos ir vaiko santykiai, santykiai šeimoje ar kitoje aplinkoje grindžiami pagarba, geranoriškumu, tolerancija, mokėjimu suprasti kitą, padėti.